Difference between revisions of "Mugen Junkan Sai 2019"

From NND Medley Wiki
Jump to navigationJump to search
(10 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 16: Line 16:
 
|-
 
|-
 
|<span style="text-shadow:-0.5px 0px 0.5px">'''Chinese'''</span>
 
|<span style="text-shadow:-0.5px 0px 0.5px">'''Chinese'''</span>
|<span style="text-shadow:-0.5px 0px 0.5px">'''Pinyin'''</span>
+
|<span style="text-shadow:-0.5px 0px 0.5px">'''Pinyin/Cantonese Pingjam'''</span>
 
|<span style="text-shadow:0.5px 0px 0.5px">'''English'''</span>
 
|<span style="text-shadow:0.5px 0px 0.5px">'''English'''</span>
 
|-
 
|-
Line 363: Line 363:
 
|Host: Please.
 
|Host: Please.
 
|-
 
|-
| colspan="4"|<center><span style="text-shadow:-0.5px 0px 0.5px"><big>'''Round 4 - 《Kichiku Idol》'''</big> (<span style="color:#B75129">'''Baked gluten color'''</span> part was <span style="color:#7C94B8">Cheng Shulin (Baked gluten bro)</span>, <span style="color:#DD0C39">'''Poland red'''</span> part was <span style="color:#DD0C39">Tang Linkang (Polandball)</span>, <span style="color:#9394A0">'''Grey'''</span> part was <span style="color:#9394A0">Han Hong</span>)</span>, <span style="color:#CD2B32">'''Mixture of baked gluten color and Poland red''' part was <span style="color:#CD2B32">Chorus by baked gluten bro and Polandball</span></center>
+
| colspan="4"|<center><span style="text-shadow:-0.5px 0px 0.5px"><big>'''Round 4 - 《Kichiku Idol》'''</big> (<span style="color:#B75129">'''Baked gluten color'''</span> part was <span style="color:#7C94B8">Cheng Shulin (Baked gluten bro)</span>, <span style="color:#DD0C39">'''Poland red'''</span> part was <span style="color:#DD0C39">Tang Linkang (Polandball)</span>, <span style="color:#9394A0">'''Grey'''</span> part was <span style="color:#9394A0">Han Hong</span>, <span style="color:#CD2B32">'''Mixture of baked gluten color and Poland red'''</span> part was <span style="color:#CD2B32">Chorus by baked gluten bro and Polandball</span>)</span></center>
 
|-
 
|-
 
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#B75129">香香的口味</span>
 
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#B75129">香香的口味</span>
Line 507: Line 507:
 
|Jack Ma: Just because... (UR2RICH!)
 
|Jack Ma: Just because... (UR2RICH!)
 
|-
 
|-
| colspan="4"|<center><span style="text-shadow:-0.5px 0px 0.5px"><big>'''Round 5 - 《Boast》'''</big> (<span style="color:#0051DA">'''Blue'''</span> part was <span style="color:#0051DA">Ma Huateng (nickname Pony)</span>, <span style="color:#FF6600">'''Orange'''</span> part was <span style="color:#FF6600"><s>Daddy</s> Ma Yun (Jack Ma)</span></center>
+
| colspan="4"|<center><span style="text-shadow:-0.5px 0px 0.5px"><big>'''Round 5 - 《Boast》 between two globe-richest man <s>(Deadly and Mummy!)</s>'''</big> (<span style="color:#0051DA">'''Blue'''</span> part was <span style="color:#0051DA"><s>Mummy</s> Ma Huateng (nickname Pony)</span>, <span style="color:#FF6600">'''Orange'''</span> part was <span style="color:#FF6600"><s>Deadly</s> Ma Yun (Jack Ma)</span></center>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">小马别哭泣 让我告诉你</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">xiǎo mǎ bié kū qì  ràng wǒ gào sù nǐ </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">Pony don't cry, let me tell you.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">阿里市值只有 一块一</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">ā lǐ shì zhí zhī yǒu  yī kuài yī </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">Ali's market value only one point one.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">开局 只有 一个Q币</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">kāi jú  zhī yǒu  yí gè Q bì </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">No time, no fund, just Q coin,</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">饭都吃不起 赚一点而已</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">fàn dōu chī bù qǐ  zuàn yì diǎn ér yǐ </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">how you told me to deal with my point.</span>
 +
|-
 +
|<br>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">一杠十 的战绩 别哭泣 我教你</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">yī gàng shí  de zhàn jì  bié kū qì  wǒ jiāo nǐ </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">One to ten, how it can, mou ikkai, just don't cry.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">用薪来创造奇迹(我先挣它一个亿)</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">yòng xīn lái chuàng zào qí jì  (wǒ xiān zhèng tā yí gè yì )</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">Use gravy to keep us present. (So we could get a billion!) [Pun daze!]</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">一个亿 毛毛雨 手办都 买不起</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">yí gè yì  máo máo yǔ  shǒu bàn dōu  mǎi bú qǐ </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">Billion?What's that for?Nothing could do with billion.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">还不如去街头卖艺</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">hái bú rú qù jiē tóu mài yì </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">Only could do with that just do nothing.</span>
 +
|-
 +
|<br>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">我第一天 就没想过当首富</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">wǒ dì yī tiān  jiù méi xiǎng guò dāng shǒu fù </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">Actually I never thought of being the global-richest man ever before.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">你不当 那我来当 233333</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">nǐ bú dāng  nà wǒ lái dāng  èr shāng shāng shāng shāng shāng </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">You surely don't?Then I want. Two three three three three three</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">我最快乐的时候</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">wǒ zuì kuài lè de shí hòu </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">Well, the happiest moment I have passed was</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">是一个月拿九十亿块钱我当首富的时候</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">shì yí gè yuè ná jiǔ shí yì kuài qián wǒ dāng shǒu fù de shí hòu </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">my first time when monthly pay had increased to 90 billion per month.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">我知道我再熬几个月我可以买下地球</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">wǒ zhī dào wǒ zài áo jǐ gè yuè wǒ kě yǐ mǎi xià dì qiú </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">If this keeps go on, I can buy up the Earth in only several months.</span>
 +
|-
 +
|<br>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">小老板 不要皮 地球是我的领地</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">xiǎo lǎo bǎn  bú yào pí  dì qiú shì wǒ de lǐng dì </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">Don't raving, don't kidding, the Earth is absolutely my place!</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">小心我带人砍死你</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">xiǎo xīn wǒ dài rén kǎn sǐ nǐ </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">Watch your mouth, Big Deadly is Watching you.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">马哥哥 别生气 下次首富让给你</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">mǎ gē gē  bié shēng qì  xià cì shǒu fù ràng gěi nǐ </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">Take it easy, think about it, though all money belong to us.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">所有钱都是咱俩滴</span><span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">(哎呀 穷死了)</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">suǒ yǒu qián dōu shì zán liǎng dī </span><span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600">(āi ya  qióng sǐ le )</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#0051DA">So we can take turns being the richest.</span><span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#FF6600"> (Aiya, we are too poor.)</span>
 +
|-
 +
| colspan="5"|<center>'''<span style="display:inline-block;-webkit-transform:scalex(-1);-moz-transform:scalex(-1);-o-transform:scalex(-1);transform:scalex(-1)"><span style="color:orange">州´゚_</span><span style="color:red">ν゚)┏ ◐</span></span><span style="display:inline-block;-webkit-transform:scalex(-1);-moz-transform:scalex(-1);-o-transform:scalex(-1);transform:scalex(-1)"><span style="color:green">☭,¸҉</span><span style="color:yellow">.҉•҉´҉꧂</span><span style="color:orange">꧂</span></span><span style="color:blue">:<s>ஐ٩</s></span><span style="color:#4B0082">(๑´ᵕ`)</span><span style="color:purple"><s>۶ஐ</s>:*</span><big>Round 5 OVER</big><span style="display:inline-block;-webkit-transform:scalex(-1);-moz-transform:scalex(-1);-o-transform:scalex(-1);transform:scalex(-1)"><span style="color:green">:<s>ஐ٩</s></span><span style="color:#4B0082">(๑´ᵕ`)</span><span style="color:purple"><s>۶ஐ</s>:*</span></span><span style="color:green">☭,¸҉</span><span style="color:yellow">.҉•҉´҉꧂</span><span style="color:orange">꧂州´゚_</span>ν゚)<span style="color:red">┏ ◐</span>'''</center>
 +
|-
 +
|<br>
 +
|-
 +
|梁非凡:当呢度游乐场啊?啊?!
 +
|Loeng Feifaan:dong3 ni1 dou6 jau4 lok3 coeng2 aa6 ?haa2 ?!
 +
|Liang Feifan: You think this is a playground? Huh?
 +
|-
 +
|梁非凡:咁中意玩啊俾你哋玩啊
 +
|Loeng Feifaan:gam3 zung1 ji3 waan4 aa6 bei2 nei5 dei6 waan4 aa6
 +
|Liang Feifan: Since you are so happy, then let you just play!
 +
|-
 +
|梁非凡:落下面玩跑步,
 +
|Loeng Feifaan:lok6 haa6 min6 waan4 paau2 bou6
 +
|Liang Feifan: Just play running game,
 +
|-
 +
|梁非凡:跑完20个圈之后再玩掌上压,玩够100下。
 +
|Loeng Feifaan:paau2 jyun4 ji6 sap6 go3 hyun1 zi1 hau6 zoi3 waan4 zoeng2 soeng 6 aat3 ,waan4 gau3 jat1 baak3 haa6 。
 +
|Liang Feifan: don't even come back until 20 laps, later you will play push-up for hundreds time!
 +
|-
 +
|梁非凡:去!
 +
|Loeng Feifaan:heoi3 !
 +
|Liang Feifan: Go!
 +
|-
 +
| colspan="4"|<center><span style="text-shadow:-0.5px 0px 0.5px"><big>'''Round 6 - TAKE TIHS, ASSHOLE!</s>'''</big> (<span style="color:#CB997F">'''Brown'''</span> part was <span style="color:#CB997F">Liu Xing</span>, <span style="color:#332E32">'''Black'''</span> part was <span style="color:#332E32">Liang Feifan</span>)</span></center>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">报告非凡哥我不是啵嘴</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">bou3 gou3 fei1 faan4 go1 ngo5 ng4 hai6 bok3 zeoi2</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">Sir, you see. I am not vexatious.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">我肛道理</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">ngo5 gong2 dou6 lei5</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">But that's impossible.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">刘醒!大声讲!</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">lau4 sing2 daai6 seng1 gong2</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">For God Sake, OKAY!</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">大声啵嘴啵嘴一百下</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">daai6 seng1 bok3 zeoi2 bok3 zeoi2 jat1 baak3 haa6 </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">Just inhale and exhale loudly for hundreds time.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">我是你上司</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">ngo5 hai6 nei5 soeng6 si1</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">I am your chief, </span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">哥哥啵啵你(去!)</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">go1 go1 bok3 bok3 nei5 (heoi3 !)</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">I have the right to order you. (Go!)</span>
 +
|-
 +
|<br>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">报告非凡哥</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">bou3 gou3 fei1 faan4 go1 </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">Well then, sir.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">不用落操场啦</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">ng4 sai2 lok6 cou3 coeng2 laa3 </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">I think no need to run now.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">我跟你讲吔屎道理</span><span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">(我说你啵嘴就啵嘴)</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">ngo5 tung4 nei5 gong2 jaa1 si2 dou6 lei5</span><span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">(ngo5 waa6 nei5 bok3 zeoi2 zau6 bok3 zeoi2)</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">I gonna use TIHS reason with you.</span> <span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">(Just as whatever I said goes!)</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">啵你嘴 炒炒你</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">bok3 nei5 zeoi2  caau2 caau2 nei5 </span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">Listen now, no more time.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">吔吔屎啦梁非凡</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">jaa1 jaa1 si2 laa1 loeng4 fei2 faan4</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">Take TIHS, asshole.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">非凡吔非凡屎炒饭</span><span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">(下属莫啵上司嘴)</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">fei2 faan4 jaa1 fei2 faan4 si2 caau2 faan6</span> <span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">(haa6 zuk1 ng4 bok3 soeng6 si1 zeoi2)</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">Take this TIHS as your taken SHIT!Shithead.</span><span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32"> (Mind your manners!)</span>
 +
|-
 +
|<br>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">刘醒醒!你当着所有人面前!大声讲!</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">lau4 sing2 sing2 !nei5 dong3 zoek6 so2 jau6 jan4 dik1 min6 cin4 !daai6 seng1 gong2 !</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">Hey, you!Apologize to me right now!Must Loudly!</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">报告非凡哥!吔屎啦你!</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">bou3 gou3 fei1 faan4 go1 !jaa1 si2 laa3 nei5 !</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">Yes, sir.Enjoy TIHS, sir.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">我要炒你啊!</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">ngo5 jiu3 caau2 nei5 aa6 !</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">YOU ARE FRIED!</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">炒你我炒你!</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">caau2 nei5 ngo5 caau2 nei5 !</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">NO I FRY YOU!</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">我要我要炒炒你啊!</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">ngo5 jiu3 ngo5 jiu3 caau2 caau2 nei5 aa6 !</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">NOW GET OUT OF MY FACE!</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">我炒你!</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">ngo5 caau2 nei5 !</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">YOU FIRST.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">炒你啊!</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">caau2 nei5 aa6 !</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">BEAT IT BEAT IT!</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">我炒你!</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">ngo5 caau2 nei5 !</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">YOU FIRST.</span>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">炒炒炒炒炒炒...</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">caau2 caau2 caau2 caau2 caau2 caau2 ...</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#332E32">JESUS HOLY MOTHERFUCKING CHIRST...</span>
 +
|-
 +
|<br>
 +
|-
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">非凡哥!吔屎啦!</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">fei1 faan4 go1 !jaa1 si2 laa3 !</span>
 +
|<span style="text-shadow:-1px 0px 1px;color:#CB997F">Take TIHS, asshole.</span>
 +
|-
 
|}
 
|}
  
 
[[category:Made in China]]
 
[[category:Made in China]]

Revision as of 06:16, 13 February 2020

Kanji: 无限循环祭2019
Romaji: Wu Xian Xun Huan Ji 2019
English: "Infinite circulation Festival"
Original Artist: Pingan Ye de Emeng (Nightmares on Christmas Eve)
Source: Junkan Sai made by Bilibili UP Pingan Ye de Emeng
Original Video URL: https://www.bilibili.com/video/av36570674


Medleys that use this song

Lyrics

Chinese Pinyin/Cantonese Pingjam English
葛平:大家好,我就是为蓝猫配音的演员,葛平。 Ge Ping:dà jiā hǎo ,wǒ jiù shì wèi lán māo pèi yīn de yǎn yuán ,gě píng 。 Ge Ping: Hallo, everyone. I'm the dubber voiced for Blue Cat, Ge Ping.
葛平:接下来,就让我们进入精彩的唱歌跳舞时间吧! Ge Ping:jiē xià lái ,jiù ràng wǒ men jìn rù jīng cǎi de chàng gē tiào wǔ shí jiān ba ! Ge Ping: And now, let's enter the wonderful singing and dancing time!
Round 1 - Ge Ping and his bald child friend Wu Ke (Black part was Ge Ping)
嗨 小朋友们大家新年好 hāi xiǎo péng yǒu men dà jiā xīn nián hǎo Hey, kids.Wish you a Happy New Year.
我们又在这里见面了 wǒ men yòu zài zhè lǐ jiàn miàn le Once a again we have met together here.
昨天吴克 跟我来报道 zuó tiān wú kè gēn wǒ lái bào dào Yesterday Wu Ke have told me that
过年放鞭炮 空气会不好 guò nián fàng biān pào kōng qì huì bù hǎo set off firecrackers while the air turn bad.

吴克 小吴克 真懂事 真乖巧 wú kè xiǎo wú kè zhēn dǒng shì zhēn guāi qiǎo Little Wu Ke is small but yet clever,
让葛叔教你一招(还要练绕口令!) ràng gě shū jiāo nǐ yī zhāo (hái yào liàn rào kǒu lìng !) Here Uncle Ge teach you a move. (and tongue twister!)
一二三四五 嘴皮子 活动开 yī èr sān sì wǔ zuǐ pí zǐ huó dòng kāi One two three four five, make your lips moving on.
让我们用嘴放鞭炮(具体是怎么练的呢?) ràng wǒ men yòng zuǐ fàng biān pào (jù tǐ shì zěn me liàn de ne ?) Through our mouths to make crackle out. (So how to do?)

我在这(儿)呢 就为小朋友们示范一下 wǒ zài zhè (er) ne jiù wèi xiǎo péng yǒu men shì fàn yī xià Me here, would show you kids how to do.
把嘴皮子活动开! bǎ zuǐ pí zǐ huó dòng kāi ! First of all make your lips moving on.
啊,首先就是 ā ,shǒu xiān jiù shì And then
噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦 pī lǐ pā lā pī lǐ pā lā pī lǐ pā lā pī lǐ pā lā pitter-patter pitter-patter pitter-patter pitter-patter
hǎo Great
噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦 pī lǐ pā lā pī lǐ pā lā pī lǐ pā lā pitter-patter pitter-patter pitter-patter
霹雳霹雳霹雳霹雳啪啦啪啦 pī lǐ pī lǐ pī lǐ pī lǐ pā lā pā lā pitter-pitter pitter-pitter patter-patter
hǎo Great

怎么样 小朋友 你们都学会了吗 zěn me yàng xiǎo péng yǒu nǐ men dōu xué huì le ma Well, kids, did you get how to do?
现在就赶快来一发(噼里啪啦噼里啪啦) xiàn zài jiù gǎn kuài lái yī fā (pī lǐ pā lā pī lǐ pā lā ) If so then just let us do. (pitter-patter pitter-patter)
看蓝猫 学蓝猫 有知识 我自豪 kàn lán māo xué lán māo yǒu zhī shí wǒ zì háo See blue cat, learn blue cat, knowledge have, more proud get.
动画片时间又到了(现在就开始学习吧!) dòng huà piàn shí jiān yòu dào le (xiàn zài jiù kāi shǐ xué xí ba !) Cartoon Time Again (Let us just begin studying now!)
州´゚_ν゚)┏ ◐☭,¸҉.҉•҉´҉꧂:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*Round 1 OVER:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*☭,¸҉.҉•҉´҉꧂꧂州´゚_ν゚)┏ ◐

非洲人:金坷垃! Feizhouren:jīn kē lā ! The African: Jinkelal!
日本人:金坷垃!金坷垃! Ribenren:jīn kē lā !jīn kē lā !jīn kē lā ! The Japanese: Jinkelal!Jinkelal!
非洲人:我的!我的! Feizhouren:wǒ de !wǒ de ! The African: Mine!It's mine!
日本人:金坷垃!!! Ribenren:jīn kē lā !!! The Japanese: Jinkelal!!!
非洲人:妈妈的!金坷垃,它是我的! Feizhouren:mā mā de ! The African: Goddamn!Jinkelal is mine!
美国人:不要打架,不要打架。 Meiguoren:bú yào dǎ jià ,bú yào dǎ jià 。 The American: Gentlemans, don't fight.
美国人:金坷垃好处都有啥,谁说对了就给他。 Meiguoren:jīn kē lā hǎo chù dōu yǒu shá ,shéi shuō duì le jiù gěi tā 。 The American: What are the advantages of Jinkelal, the one who said them out will gain it.
Round 2 - Jinkelal Trio (Brown part was the African, Dark Blue part was the Japanese, Wathet part was the American, Mixture of Brown and Dark Blue part was Chorus by the African and Japanese)
非洲的农业不yeah~不发达 fēi zhōu de nóng yè bú yeah~bú fā dá Agriculture in Africa isn't yeah~ advanced,
想要金坷垃 想要有个家 xiǎng yào jīn kē lā xiǎng yào yǒu gè jiā just need Jinkelal to save my family.
日本的地下 没有氮磷钾 rì běn de dì xià méi yǒu dàn lín jiǎ Underground in Japan doesn't just lack of n-p-k,
没小麦 没粮食 也没有金坷垃 méi xiǎo mài méi liáng shí yě méi yǒu jīn kē lā Besides wheat, grain, and also Jinkelal was lack.

美国的金坷垃 好处它 都有啥 měi guó de jīn kē lā hǎo chù tā dōu yǒu shá Jinkelal from America, what's in it for you fellows?
你们大家来说说吧! nǐ men dà jiā lái shuō shuō ba ! Come on together and said it out
一袋顶 万袋撒 yī dài dǐng wàn dài sǎ 'Cause one so good as myriad.
有粮食 有庄稼 yǒu liáng shí yǒu zhuāng jiā Cause great harvests with many food.
非洲我也能有了家 fēi zhōu wǒ yě néng yǒu le jiā Then keep my family in Africa being good.

肥料掺了金坷垃 féi liào chān le jīn kē lā Manure mixed with Jinkelal,
一袋能顶两袋撒 yī dài néng dǐng liǎng dài sǎ feel like meeting Jackie Chow.
肥料掺了金坷垃 féi liào chān le jīn kē lā Manure mixed with Jinkelal,
小麦亩产一千八 xiǎo mài mǔ chǎn yī qiān bā per-mu yield up never low.
金坷垃,你用了吗? jīn kē lā ,nǐ yòng le ma ? Jinkelal, have you used it?

世界的农业 shì jiè de nóng yè Global agriculture is gonna
要涨价 要发达 yào zhǎng jià yào fā dá price increasing and developing.
怎么能没有金坷垃!(哈哈哈哈!) zěn me néng méi yǒu jīn kē lā !(hā hā hā hā !) So no reasons not to use Jinkelal. (Lolololol)

美国的金坷垃 měi guó de jīn kě lā American Jinkelal
掺一袋 不够撒 chān yí dài bú gòu sā One can doesn't enough to solve,
Bilibili来支援他 Bilibili lái zhī yuán tā If so then let's call Bilibili come.
州´゚_ν゚)┏ ◐☭,¸҉.҉•҉´҉꧂:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*Round 2 OVER:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*☭,¸҉.҉•҉´҉꧂꧂州´゚_ν゚)┏ ◐

王朗:来着可是万姓倾心,四方仰德的诸葛孔明? Wang Lang:lái zhe kě shì wàn xìng qīng xīn ,sì fāng yǎng dé de zhū gě kǒng míng ? Wang Lang: Are you Zhuge Kongming who was praised here and there?
诸葛亮:正是。 Zhuge Liang:zhèng shì 。 Zhuge Liang: Exactly.
王朗:久闻公至大名,今日有幸相会。 Wang Lang:jiǔ wén gōng zhì dà míng ,jīn rì yǒu xìng xiàng huì 。 Wang Lang: Well, it's really nice to see you then, since you are widely known by everyone.
Round 3 - Zhuge Liang and Wang Lang (Blue part was Zhuge Liang, Brown part was Wang Lang)
今天的风儿有一些喧嚣 jīn tiān de fēng ér yǒu yì xiē xuān xiāo Today is windy and it seems creepy,
我又来到阵前把舌饶 wǒ yòu lái dào zhèn qián bǎ shé ráo once again hippy before another beating.
天下本太平 生活多美好 tiān xià běn tài píng shēng huó duō měi hǎo All was origin beauty but now everything is shabby,
如今战火烧 百姓多煎熬 rú jīn zhàn huǒ shāo bǎi xìng duō jiān áo give me a reason so I can get you a lesson.

身为汉朝元老 这论调 真可笑 shēn wéi hàn cháo yuán lǎo zhè lùn diào zhēn kě xiào Everyone ya everyone, look at him just look at him.
简直是无可救药(王司徒,有何作为?) jiǎn zhí shì wú kě jiù yào (wáng sī tú ,yǒu hé zuò wéi ?) How ridiculous that the Han head have said. (Then tell what you have done?)
我奉先帝诏 北上来 把贼讨 wǒ fèng xiān dì zhào běi shàng lái bǎ zéi tǎo I stand for the previous king, up to north, down with foe.
尔安敢在此打嘴炮(安敢在此饶舌?) ěr ān gǎn zài cǐ dǎ zuǐ pào (ān gǎn zài cǐ ráo shé ?) What give you power to gross me out. (How dare you to do that?)

汉统衰弱,宦官酿祸,国乱岁凶,四方扰攘 hàn tǒng shuāi ruò ,huàn guān niàng huò ,guó luàn suì xiōng ,sì fāng rǎo rǎng Han crack up, Rebels vandalize, Careerists come up nowhere peace.
值此国难之际,王司徒只会在阵前 zhí cǐ guó nán zhī jì ,wáng sī tú zhī huì zài zhèn qián At the same time, Wang you could only
反助逆贼,同谋篡位,妄称天数,狺狺狂吠! fǎn zhù nì zéi ,tóng móu cuàn wèi ,wàng chēng tiān shù ,yīn yīn kuáng fèi ! support the rebels, work for careerists, make dog's dinner like a yellow dog
诸葛村夫!你敢! zhū gě cūn fū !nǐ gǎn ! You...You barbarian!
住口!住住住住住住住住口! zhù kǒu !zhù zhù zhù zhù zhù zhù zhù zhù kǒu ! Shut up!Just shut your motherfucking up!

[唔呀] 别狂妄 天空皓月在闪耀 [wu ya ] bié kuáng wàng tiān kōng hào yuè zài shǎn yào [Aiya!] Fess up! Time will prove you will lose,
百万雄军把你灭掉(倒戈卸甲,岂不美哉?) bǎi wàn xióng jun1 bǎ nǐ miè diào (dǎo gē xiè jiǎ ,qǐ bú měi zāi ?) especially when our million soldiers rush. (This is fate, want surrender?)
王司徒 莫叫嚣 一山更比一山高 wáng sī tú mò jiào xiāo yī shān gèng bǐ yī shān gāo Face up! No threat! Your troops surely are chicken,
管教你阵前往下倒(厚颜无耻之人!) guǎn jiāo nǐ zhèn qián wǎng xià dǎo (hòu yán wú chǐ zhī rén !) exactly would be just as what I thought. (You're going down, craven jerk!)

你!呃啊~~ nǐ !e à ~~ You mule! Er ahhh~~
(Wang Lang died of sudden wrath...)
༺ۣۖ波ۣۖ༒ۣۖ澜ۣۖ༻
州´゚_ν゚)┏ ◐☭,¸҉.҉•҉´҉꧂:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*Round 3 OVER:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*☭,¸҉.҉•҉´҉꧂꧂州´゚_ν゚)┏ ◐
༺ۣۖ波ۣۖ༒ۣۖ澜ۣۖ༻

主持人:接下来我们有请下一组学员登场! Zhuchiren:jiē xià lái wǒ men yǒu qǐng xià yī zǔ xué yuán dēng chǎng ! Host: Next, welcome the next group of guests now!
波澜哥:骚老师好,大家好。 Bolan Ge:sāo lǎo shī hǎo,dà jiā hǎo 。 Polandball: Hello, Mr. Sao. Hallo, everybody.
主持人:今天为我们带来什么歌曲? Zhuchiren:jīn tiān wèi wǒ men dài lái shén me gē qǔ ? Host: What's the song for us today?
面筋哥:《王八哄人的烤面筋》 Mianjin Ge:《wáng bā hǒng rén de kǎo miàn jīn 》 Baked gluten bro: "Beast-exclusive baked gluten"
主持人:请。 Zhuchiren:qǐng 。 Host: Please.
Round 4 - 《Kichiku Idol》 (Baked gluten color part was Cheng Shulin (Baked gluten bro), Poland red part was Tang Linkang (Polandball), Grey part was Han Hong, Mixture of baked gluten color and Poland red part was Chorus by baked gluten bro and Polandball)
香香的口味 xiāng xiāng de kǒu wèi Such a fragrant taste
梦里都回味 mèng lǐ dōu huí wèi is unforgettable.
(哈)辣辣的感觉 (ha) là là de gǎn jué (Breath) Spicy feeling
会让你心碎 huì ràng nǐ xīn suì really unbeatable.
(哈)我的烤面筋不一样滋味 (ha) wǒ de kǎo miàn jīn bú yī yàng zī wèi (Breath) Waga yakifusuma, kimi to chigau daron. (画風突然変異)
真的美味 là là de gǎn jué Really tasty!
温暖了你的胃 wēn nuǎn liǎo nǐ de wèi and warm your tummy.

(哈)面筋 烤面筋 (ha) miàn jīn kǎo miàn jīn (Breath) Gluten now, global will,
灌醉我 灌醉你 guàn zuì wǒ guàn zuì nǐ double up, trouble down.
王八吃了都会发神经 (哈)(哈)(哈)(哈)(哈) miàn jīn kǎo miàn jīn (ha)(ha)(ha)(ha)(ha) Even beast will "bravo" it. (Repeated breathing *5)
面筋 烤面筋 miàn jīn kǎo miàn jīn Gluten here, greedy there,
融化我 融化你 róng huà wǒ róng huà nǐ melt me, into you.
网红歌声 guàn zuì wǒ guàn zuì nǐ But also
融化你的心 róng huà nǐ de xīn melt your heart
(哈)(哈)(哈)(哈)(哈)(哈)(哈)…… (ha)(ha)(ha)(ha)(ha)(ha)(ha)…… (Repeated breathing *7)

停停停停 你是来捣乱的吗 tíng tíng tíng tíng nǐ shì lái dǎo luàn de ma Stop right there, are you joking me?
我不是我没有 wǒ bú shì wǒ méi yǒu No, madam.I swear.
我就是想把自己烤的面筋让专家老师点评一下 wǒ jiù shì xiǎng bǎ zì jǐ kǎo de miàn jīn ràng zhuān jiā lǎo shī diǎn píng yī xià I just want you judges to taste my baked gluten,
看看能不能像真正的烤面筋 kàn kàn néng bú néng xiàng zhēn zhèng de kǎo miàn jīn to see could it be the best baked gluten ever in the world.
(面筋到)来! (Mianjin dao)lái ! (Gluten came)Me first!
(面筋到)哇 真香! (Mianjin dao)wa zhēn xiāng ! (Gluten came)Wow, yummy!

烤面筋 真带劲 kǎo miàn jīn zhēn dài jìn Baked gluten based on tasty,
工作学习都有劲 kǎo miàn jīn zhēn dài jìn bestead when we are busy.
让你吃了每天都开心 (哈)(哈)(哈)(哈)(哈) ràng nǐ chī le měi tiān dōu kāi xīn (ha)(ha)(ha)(ha)(ha) Make you happy almost everyday. (Repeated breathing *5)
考清华 考北大 kǎo qīng huá kǎo běi dà From tsinghua to beddai,
吃了面筋就考上 chī le miàn jīn jiù kǎo shàng nothing matter if you buy.
金榜题名都拿奖学金 jīn bǎng tí míng dōu ná jiǎng xué jīn Then scholarship wa mundai nai desho! (画風突然変異)
先唱到这吧 xiān chàng dào zhè ba Well, just stop here.
州´゚_ν゚)┏ ◐☭,¸҉.҉•҉´҉꧂:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*Round 4 OVER:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*☭,¸҉.҉•҉´҉꧂꧂州´゚_ν゚)┏ ◐

马云:我从来就没碰过钱,我对钱没有兴趣 Ma Yun:wǒ cóng lái jiù méi pèng guò qián ,wǒ duì qián méi yǒu xìng qù Jack Ma: You know what, I'm just gonna say it.
马云:工资当然都发到 Ma Yun:gōng zī dāng rán dōu fā dào Jack Ma: You see, I have no interest on money, 闹太套.
马云:我们家爸爸(?)的账号下去 Ma Yun:wǒ men jiā bà bà (?)de zhàng hào xià qù Jack Ma: They are all belong to my father(?).
马云:我我我的同事(?)是不同意(?)的 Ma Yun:wǒ wǒ wǒ de tóng shì (?)shì bú tóng yì (?)de Jack Ma: My colleague(?) just...just can't agree(?) with me,
马云:因因为... Ma Yun:yīn yīn wèi ... Jack Ma: Just because... (UR2RICH!)
Round 5 - 《Boast》 between two globe-richest man (Deadly and Mummy!) (Blue part was Mummy Ma Huateng (nickname Pony), Orange part was Deadly Ma Yun (Jack Ma)
小马别哭泣 让我告诉你 xiǎo mǎ bié kū qì ràng wǒ gào sù nǐ Pony don't cry, let me tell you.
阿里市值只有 一块一 ā lǐ shì zhí zhī yǒu yī kuài yī Ali's market value only one point one.
开局 只有 一个Q币 kāi jú zhī yǒu yí gè Q bì No time, no fund, just Q coin,
饭都吃不起 赚一点而已 fàn dōu chī bù qǐ zuàn yì diǎn ér yǐ how you told me to deal with my point.

一杠十 的战绩 别哭泣 我教你 yī gàng shí de zhàn jì bié kū qì wǒ jiāo nǐ One to ten, how it can, mou ikkai, just don't cry.
用薪来创造奇迹(我先挣它一个亿) yòng xīn lái chuàng zào qí jì (wǒ xiān zhèng tā yí gè yì ) Use gravy to keep us present. (So we could get a billion!) [Pun daze!]
一个亿 毛毛雨 手办都 买不起 yí gè yì máo máo yǔ shǒu bàn dōu mǎi bú qǐ Billion?What's that for?Nothing could do with billion.
还不如去街头卖艺 hái bú rú qù jiē tóu mài yì Only could do with that just do nothing.

我第一天 就没想过当首富 wǒ dì yī tiān jiù méi xiǎng guò dāng shǒu fù Actually I never thought of being the global-richest man ever before.
你不当 那我来当 233333 nǐ bú dāng nà wǒ lái dāng èr shāng shāng shāng shāng shāng You surely don't?Then I want. Two three three three three three
我最快乐的时候 wǒ zuì kuài lè de shí hòu Well, the happiest moment I have passed was
是一个月拿九十亿块钱我当首富的时候 shì yí gè yuè ná jiǔ shí yì kuài qián wǒ dāng shǒu fù de shí hòu my first time when monthly pay had increased to 90 billion per month.
我知道我再熬几个月我可以买下地球 wǒ zhī dào wǒ zài áo jǐ gè yuè wǒ kě yǐ mǎi xià dì qiú If this keeps go on, I can buy up the Earth in only several months.

小老板 不要皮 地球是我的领地 xiǎo lǎo bǎn bú yào pí dì qiú shì wǒ de lǐng dì Don't raving, don't kidding, the Earth is absolutely my place!
小心我带人砍死你 xiǎo xīn wǒ dài rén kǎn sǐ nǐ Watch your mouth, Big Deadly is Watching you.
马哥哥 别生气 下次首富让给你 mǎ gē gē bié shēng qì xià cì shǒu fù ràng gěi nǐ Take it easy, think about it, though all money belong to us.
所有钱都是咱俩滴(哎呀 穷死了) suǒ yǒu qián dōu shì zán liǎng dī (āi ya qióng sǐ le ) So we can take turns being the richest. (Aiya, we are too poor.)
州´゚_ν゚)┏ ◐☭,¸҉.҉•҉´҉꧂:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*Round 5 OVER:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*☭,¸҉.҉•҉´҉꧂꧂州´゚_ν゚)┏ ◐

梁非凡:当呢度游乐场啊?啊?! Loeng Feifaan:dong3 ni1 dou6 jau4 lok3 coeng2 aa6 ?haa2 ?! Liang Feifan: You think this is a playground? Huh?
梁非凡:咁中意玩啊俾你哋玩啊 Loeng Feifaan:gam3 zung1 ji3 waan4 aa6 bei2 nei5 dei6 waan4 aa6 Liang Feifan: Since you are so happy, then let you just play!
梁非凡:落下面玩跑步, Loeng Feifaan:lok6 haa6 min6 waan4 paau2 bou6 Liang Feifan: Just play running game,
梁非凡:跑完20个圈之后再玩掌上压,玩够100下。 Loeng Feifaan:paau2 jyun4 ji6 sap6 go3 hyun1 zi1 hau6 zoi3 waan4 zoeng2 soeng 6 aat3 ,waan4 gau3 jat1 baak3 haa6 。 Liang Feifan: don't even come back until 20 laps, later you will play push-up for hundreds time!
梁非凡:去! Loeng Feifaan:heoi3 ! Liang Feifan: Go!
Round 6 - TAKE TIHS, ASSHOLE! (Brown part was Liu Xing, Black part was Liang Feifan)
报告非凡哥我不是啵嘴 bou3 gou3 fei1 faan4 go1 ngo5 ng4 hai6 bok3 zeoi2 Sir, you see. I am not vexatious.
我肛道理 ngo5 gong2 dou6 lei5 But that's impossible.
刘醒!大声讲! lau4 sing2 daai6 seng1 gong2 For God Sake, OKAY!
大声啵嘴啵嘴一百下 daai6 seng1 bok3 zeoi2 bok3 zeoi2 jat1 baak3 haa6 Just inhale and exhale loudly for hundreds time.
我是你上司 ngo5 hai6 nei5 soeng6 si1 I am your chief,
哥哥啵啵你(去!) go1 go1 bok3 bok3 nei5 (heoi3 !) I have the right to order you. (Go!)

报告非凡哥 bou3 gou3 fei1 faan4 go1 Well then, sir.
不用落操场啦 ng4 sai2 lok6 cou3 coeng2 laa3 I think no need to run now.
我跟你讲吔屎道理(我说你啵嘴就啵嘴) ngo5 tung4 nei5 gong2 jaa1 si2 dou6 lei5(ngo5 waa6 nei5 bok3 zeoi2 zau6 bok3 zeoi2) I gonna use TIHS reason with you. (Just as whatever I said goes!)
啵你嘴 炒炒你 bok3 nei5 zeoi2 caau2 caau2 nei5 Listen now, no more time.
吔吔屎啦梁非凡 jaa1 jaa1 si2 laa1 loeng4 fei2 faan4 Take TIHS, asshole.
非凡吔非凡屎炒饭(下属莫啵上司嘴) fei2 faan4 jaa1 fei2 faan4 si2 caau2 faan6 (haa6 zuk1 ng4 bok3 soeng6 si1 zeoi2) Take this TIHS as your taken SHIT!Shithead. (Mind your manners!)

刘醒醒!你当着所有人面前!大声讲! lau4 sing2 sing2 !nei5 dong3 zoek6 so2 jau6 jan4 dik1 min6 cin4 !daai6 seng1 gong2 ! Hey, you!Apologize to me right now!Must Loudly!
报告非凡哥!吔屎啦你! bou3 gou3 fei1 faan4 go1 !jaa1 si2 laa3 nei5 ! Yes, sir.Enjoy TIHS, sir.
我要炒你啊! ngo5 jiu3 caau2 nei5 aa6 ! YOU ARE FRIED!
炒你我炒你! caau2 nei5 ngo5 caau2 nei5 ! NO I FRY YOU!
我要我要炒炒你啊! ngo5 jiu3 ngo5 jiu3 caau2 caau2 nei5 aa6 ! NOW GET OUT OF MY FACE!
我炒你! ngo5 caau2 nei5 ! YOU FIRST.
炒你啊! caau2 nei5 aa6 ! BEAT IT BEAT IT!
我炒你! ngo5 caau2 nei5 ! YOU FIRST.
炒炒炒炒炒炒... caau2 caau2 caau2 caau2 caau2 caau2 ... JESUS HOLY MOTHERFUCKING CHIRST...

非凡哥!吔屎啦! fei1 faan4 go1 !jaa1 si2 laa3 ! Take TIHS, asshole.