Ora Tokyo sa Iguda

From NND Medley Wiki
(Redirected from Ora Tokyo sa Igu da)
Jump to navigationJump to search
Kanji "俺ら東京さ行ぐだ"
Romaji "Ora Toukyou sa Iguda"
English "I'll Go to Tokyo"
Original Artist Ikuzo Yoshi
Source Original song
Original Video URL https://www.youtube.com/watch?v=P4JN9Sfqz0c


Medleys that use this song

Lyrics

Terebi mo ne rajio mo ne Ain't no TV, ain't no radio,
Kuruma mo sore hodo hashittene There ain't even that many cars.
Piano mo ne baa mo ne Ain't no piano, ain't no bar,
Omawari mainichi gu-ruguru Police strollin' around lookin' for nothin'.

Asaogide ushi tsurede Get up in the mornin', get my cow,
Nijikan chotto no sampo michi Spend a mite more than two hours walking down the road.
Denwa mo ne gasu mo ne Ain't no phone, ain't no gas,
Basu wa ichinichi ichido kuru The bus only comes once a day.

Ora konna mura iya da, ora konna mura iya da I hate this town, I hate this town.
Tokyou e deru da I'm goin' off to Tokyo.
Tokyou e de da nara zeniko a tamede When I get to Tokyo, I'm gonna save my money
Tokyou de beko kau da (KAA) And get myself a cow. (KAA)

Gitaa mo ne sutereo ne Ain't no guitar, ain't no stereo,
Umarete kono kata midagoto a ne I ain't ever even seen one.
Kissa mo ne tsudoi mo ne Ain't no coffee shop, ain't no hang out,
Mattagu wakamono a ore hitori I'm the only young one here.

Baasan to jiisan to Rubbin' beads and prayin' to the sky
Juzu wo nigitte sora ogamu With old guys and old ladies.
Kusuriya ne eiga mo ne Ain't no drugstore, ain't no movies,
Tama ni kuru no ha kamishibai Just a guy with pictures tellin' a story once in a while.

Ora konna mura iya da, ora konna mura iya da I hate this town, I hate this town.
Tokyou e deru da I'm goin' off to Tokyo.
Tokyou e de da nara zeniko a tamede When I get to Tokyo, I'm gonna save my money
Toukyou de basha hiku da And drive a horse cart. (KAA)

Disuko mo ne nozoki mo ne Ain't no disco, ain't no peepshow,
Re-za- disuku wa nanimono da? What the hell's a laser disc?
Karaoke wa aru keredo We got karaoke, but
Kakeru kikai o midagoto a ne We don't got a machine for it.

Shimbun ne zasshi mo ne Ain't no newspaper, ain't no magazines,
Tamani kuru no wa kairanban Just a notice on the door once in a while.
Shingou ne aru wake ne Ain't no traffic lights, of course there ain't,
Ora no mura ni wa denki ga ne My town ain't got electricity!

Ora konna mura iya da, ora konna mura iya da I hate this town, I hate this town.
Tokyou e deru da I'm goin' off to Tokyo.
Tokyou e de da nara zeniko a tamede When I get to Tokyo, I'm gonna save my money
Ginza ni yama kau da! And buy myself a mountain in Ginza!

Ora konna mura iya da, ora konna mura iya da I hate this town, I hate this town.
Tokyou e deru da I'm goin' off to Tokyo.
Tokyou e de da nara zeniko a tamede When I get to Tokyo, I'm gonna save my money
Tokyou de beko kau da (KAA) And get myself a cow. (KAA)

Source