Infinite Loop Festival 2019

From NND Medley Wiki
(Redirected from Mugen Junkan Sai 2019)
Jump to navigationJump to search
Kanji "无限循环祭2019"
Romaji "Wuxian Xunhuan Ji 2019"
English "Infinite Loop Festival 2019"
Original Artist Pingan Ye de Emeng
Source Song by Pingan Ye de Emeng
Original Video URL https://www.bilibili.com/video/av36570674


Medleys that use this song

Lyrics

Chinese Pinyin English
葛平:大家好,我就是为蓝猫配音的演员,葛平。 Ge Ping:dà jiā hǎo ,wǒ jiù shì wèi lán māo pèi yīn de yǎn yuán ,gě píng 。 Ge Ping: Hallo, everyone. I'm the dubber voiced for Blue Cat, Ge Ping.
葛平:接下来,就让我们进入精彩的唱歌跳舞时间吧! Ge Ping:jiē xià lái ,jiù ràng wǒ men jìn rù jīng cǎi de chàng gē tiào wǔ shí jiān ba ! Ge Ping: And next, let's enter to the wonderful singing and dancing time!
Round 1 - Ge Ping and his bald child friend Wu Ke (Black part was Ge Ping)
嗨 小朋友们大家新年好 hāi xiǎo péng yǒu men dà jiā xīn nián hǎo Hey, kids.Wish you a Happy New Year.
我们又在这里见面了 wǒ men yòu zài zhè lǐ jiàn miàn le Once again we have met together here.
昨天吴克 跟我来报道 zuó tiān wú kè gēn wǒ lái bào dào Yesterday Wu Ke have told me that
过年放鞭炮 空气会不好 guò nián fàng biān pào kōng qì huì bù hǎo set off firecrackers while the air turn bad.

吴克 小吴克 真懂事 真乖巧 wú kè xiǎo wú kè zhēn dǒng shì zhēn guāi qiǎo Little Wu Ke is small but yet clever,
让葛叔教你一招(还要练绕口令!) ràng gě shū jiāo nǐ yī zhāo (hái yào liàn rào kǒu lìng !) Here Uncle Ge teach you a move. (and tongue twister!)
一二三四五 嘴皮子 活动开 yī èr sān sì wǔ zuǐ pí zǐ huó dòng kāi One two three four five, make your lips moving on.
让我们用嘴放鞭炮(具体是怎么练的呢?) ràng wǒ men yòng zuǐ fàng biān pào (jù tǐ shì zěn me liàn de ne ?) Through our mouths to make crackle out. (So how to do?)

我在这(儿)呢 就为小朋友们示范一下 wǒ zài zhè (er) ne jiù wèi xiǎo péng yǒu men shì fàn yī xià Me here, would show you kids how to do.
把嘴皮子活动开! bǎ zuǐ pí zǐ huó dòng kāi ! First of all make your lips moving on.
啊,首先就是 ā ,shǒu xiān jiù shì And then
噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦 pī lǐ pā lā pī lǐ pā lā pī lǐ pā lā pī lǐ pā lā pitter-patter pitter-patter pitter-patter pitter-patter
hǎo Great
噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦 pī lǐ pā lā pī lǐ pā lā pī lǐ pā lā pitter-patter pitter-patter pitter-patter
霹雳霹雳霹雳霹雳啪啦啪啦 pī lǐ pī lǐ pī lǐ pī lǐ pā lā pā lā pitter-pitter pitter-pitter patter-patter
hǎo Great

怎么样 小朋友 你们都学会了吗 zěn me yàng xiǎo péng yǒu nǐ men dōu xué huì le ma Well done, kids, now did you get how to do?
现在就赶快来一发(噼里啪啦噼里啪啦) xiàn zài jiù gǎn kuài lái yī fā (pī lǐ pā lā pī lǐ pā lā ) If so then just let us do. (pitter-patter pitter-patter)
看蓝猫 学蓝猫 有知识 我自豪 kàn lán māo xué lán māo yǒu zhī shí wǒ zì háo See blue cat, learn blue cat, knowledge have, more proud get.
动画片时间又到了(现在就开始学习吧!) dòng huà piàn shí jiān yòu dào le (xiàn zài jiù kāi shǐ xué xí ba !) Once Again for the Cartoon Time (Let us just begin studying now!)
州´゚_ν゚)┏ ◐☭,¸҉.҉•҉´҉꧂:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*Round 1 OVER:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*☭,¸҉.҉•҉´҉꧂꧂州´゚_ν゚)┏ ◐

Y A T T A Y A T T A▓▓大 学 合 格▓▓Y A T T A Y A T T A
非洲人:金坷垃! Feizhouren:jīn kē lā ! The African: Jinkelal!
日本人:金坷垃!金坷垃! Ribenren:jīn kē lā !jīn kē lā !jīn kē lā ! The Japanese: Jinkelal!Jinkelal!
非洲人:我的!我的! Feizhouren:wǒ de !wǒ de ! The African: Mine!It's mine!
日本人:金坷垃!!! Ribenren:jīn kē lā !!! The Japanese: Jinkelal!!!
非洲人:妈妈的!金坷垃,它是我的! Feizhouren:mā mā de !jīn kē la ,tā shì wǒ de ! The African: Goddamn!Jinkelal is mine!
美国人:不要打架,不要打架。 Meiguoren:bú yào dǎ jià ,bú yào dǎ jià 。 The American: Gentlemans, don't fight.
美国人:金坷垃好处都有啥,谁说对了就给他。 Meiguoren:jīn kē lā hǎo chù dōu yǒu shá ,shéi shuō duì le jiù gěi tā 。 The American: What are the advantages of Jinkelal, the one who said them out will gain it.
Round 2 - Jinkelal Trio (Brown part was the African, Dark Blue part was the Japanese, Wathet part was the American, Mixture of Brown and Dark Blue part was Chorus by the African and Japanese)
非洲的农业不yeah~不发达 fēi zhōu de nóng yè bù yeah~bù fā dá Agriculture in Africa isn't yeah~ advanced,
想要金坷垃 想要有个家 xiǎng yào jīn kē lā xiǎng yào yǒu gè jiā just need Jinkelal to save my family.
日本的地下 没有氮磷钾 rì běn de dì xià méi yǒu dàn lín jiǎ Underground in Japan doesn't just lack of n-p-k,
没小麦 没粮食 也没有金坷垃 méi xiǎo mài méi liáng shí yě méi yǒu jīn kē lā Besides wheat, grain, and also Jinkelal was lack.

美国的金坷垃 好处它 都有啥 měi guó de jīn kē lā hǎo chù tā dōu yǒu shá Jinkelal from America, what's in it for you fellows?
你们大家来说说吧! nǐ men dà jiā lái shuō shuō ba ! Come on together and said it out
一袋顶 万袋撒 yī dài dǐng wàn dài sǎ 'Cause one so good as myriad.
有粮食 有庄稼 yǒu liáng shí yǒu zhuāng jiā Cause great harvests with many food.
非洲我也能有了家 fēi zhōu wǒ yě néng yǒu le jiā Then keep my family in Africa being good.

肥料掺了金坷垃 féi liào chān le jīn kē lā Manure mixed with Jinkelal,
一袋能顶两袋撒 yī dài néng dǐng liǎng dài sǎ feel like meeting Jackie Chow.
肥料掺了金坷垃 féi liào chān le jīn kē lā Manure mixed with Jinkelal,
小麦亩产一千八 xiǎo mài mǔ chǎn yī qiān bā per-mu yield up never low.
金坷垃,你用了吗? jīn kē lā ,nǐ yòng le ma ? Jinkelal, have you used it?

世界的农业 shì jiè de nóng yè Global agriculture is gonna
要涨价 要发达 yào zhǎng jià yào fā dá price increasing and developing.
怎么能没有金坷垃!(哈哈哈哈!) zěn me néng méi yǒu jīn kē lā !(hā hā hā hā !) So no reasons not to use Jinkelal. (Lolololol)

美国的金坷垃 měi guó de jīn kě lā American Jinkelal
掺一袋 不够撒 chān yí dài bú gòu sā One can doesn't enough to solve,
Bilibili来支援他 Bilibili lái zhī yuán tā If so then let's call Bilibili come.
州´゚_ν゚)┏ ◐☭,¸҉.҉•҉´҉꧂:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*Round 2 OVER:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*☭,¸҉.҉•҉´҉꧂꧂州´゚_ν゚)┏ ◐

Y A T T A Y A T T A▓▓社 长 就 任▓▓Y A T T A Y A T T A
王朗:来着可是万姓倾心,四方仰德的诸葛孔明? Wang Lang:lái zhe kě shì wàn xìng qīng xīn ,sì fāng yǎng dé de zhū gě kǒng míng ? Wang Lang: Are you Zhuge Kongming who was praised here and there?
诸葛亮:正是。 Zhuge Liang:zhèng shì 。 Zhuge Liang: Exactly.
王朗:久闻公至大名,今日有幸相会。 Wang Lang:jiǔ wén gōng zhì dà míng ,jīn rì yǒu xìng xiāng huì 。 Wang Lang: Well, it's really nice to see you then, since you are widely known by everyone.
Round 3 - Zhuge Liang and Wang Lang (Blue part was Zhuge Liang, Brown part was Wang Lang)
今天的风儿有一些喧嚣 jīn tiān de fēng ér yǒu yì xiē xuān xiāo Today is windy and it seems creepy,
我又来到阵前把舌饶 wǒ yòu lái dào zhèn qián bǎ shé ráo once again hippy before another beating.
天下本太平 生活多美好 tiān xià běn tài píng shēng huó duō měi hǎo All was origin beauty but now is shabby,
如今战火烧 百姓多煎熬 rú jīn zhàn huǒ shāo bǎi xìng duō jiān áo give me a reason so I can get you a lesson.

身为汉朝元老 这论调 真可笑 shēn wéi hàn cháo yuán lǎo zhè lùn diào zhēn kě xiào Everyone ya everyone, look at him just look at him.
简直是无可救药(王司徒,有何作为?) jiǎn zhí shì wú kě jiù yào (wáng sī tú ,yǒu hé zuò wéi ?) How ridiculous the Han head's tune is. (Then tell what you have done?)
我奉先帝诏 北上来 把贼讨 wǒ fèng xiān dì zhào běi shàng lái bǎ zéi tǎo I stand for the previous king, up to north, down with foe.
尔安敢在此打嘴炮(安敢在此饶舌?) ěr ān gǎn zài cǐ dǎ zuǐ pào (ān gǎn zài cǐ ráo shé ?) What give you power to gross me out. (How dare you to do that?)

汉统衰弱,宦官酿祸,国乱岁凶,四方扰攘 hàn tǒng shuāi ruò ,huàn guān niàng huò ,guó luàn suì xiōng ,sì fāng rǎo rǎng Han crack up, Rebels vandalize, Careerists come up nowhere peace.
值此国难之际,王司徒只会在阵前 zhí cǐ guó nán zhī jì ,wáng sī tú zhǐ huì zài zhèn qián At the same time, Wang you could only
反助逆贼,同谋篡位,妄称天数,狺狺狂吠! fǎn zhù nì zéi ,tóng móu cuàn wèi ,wàng chēng tiān shù ,yīn yīn kuáng fèi ! support the rebels, work for careerists, make dog's dinner like a yellow dog
诸葛村夫!你敢! zhū gě cūn fū !nǐ gǎn ! You...You barbarian!
住口!住住住住住住住住口! zhù kǒu !zhù zhù zhù zhù zhù zhù zhù zhù kǒu ! Shut up!Just shut your motherfucking up!

[唔呀] 别狂妄 天空皓月在闪耀 [wu ya ] bié kuáng wàng tiān kōng hào yuè zài shǎn yào [Aiya!] Fess up! Time will prove you will lose,
百万雄军把你灭掉(倒戈卸甲,岂不美哉?) bǎi wàn xióng jun1 bǎ nǐ miè diào (dǎo gē xiè jiǎ ,qǐ bù měi zāi ?) especially when our million soldiers rush. (This is fate, want surrender?)
王司徒 莫叫嚣 一山更比一山高 wáng sī tú mò jiào xiāo yī shān gèng bǐ yī shān gāo Face up! No threat! Your troops surely are chicken,
管教你阵前往下倒(厚颜无耻之人!) guǎn jiāo nǐ zhèn qián wǎng xià dǎo (hòu yán wú chǐ zhī rén !) exactly would be just as what I thought. (You're going down, craven jerk!)

你!呃啊~~ nǐ !e à ~~ You mule! Er ahhh~~
(Wang Lang died of abrupt wrath...)
༺ۣۖ波ۣۖ༒ۣۖ澜ۣۖ༻
州´゚_ν゚)┏ ◐☭,¸҉.҉•҉´҉꧂:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*Round 3 OVER:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*☭,¸҉.҉•҉´҉꧂꧂州´゚_ν゚)┏ ◐
༺ۣۖ波ۣۖ༒ۣۖ澜ۣۖ༻

Y A T T A Y A T T A▓▓当 选 确 实▓▓Y A T T A Y A T T A
主持人:接下来我们有请下一组学员登场! Zhuchiren:jiē xià lái wǒ men yǒu qǐng xià yī zǔ xué yuán dēng chǎng ! Host: Next, welcome the next group of guests now!
波澜哥:骚老师好,大家好。 Bolan Ge:sāo lǎo shī hǎo,dà jiā hǎo 。 Polandball: Hello, Mr. Sao. Hallo, everybody.
主持人:今天为我们带来什么歌曲? Zhuchiren:jīn tiān wèi wǒ men dài lái shén me gē qǔ ? Host: What's the song for us today?
面筋哥:《王八哄人的烤面筋》 Mianjin Ge:《wáng bā hǒng rén de kǎo miàn jīn 》 Baked gluten bro: "Beast-exclusive baked gluten"
主持人:请。 Zhuchiren:qǐng 。 Host: Please.
Round 4 - 《Kichiku Idol》 (Baked gluten color part was Cheng Shulin (Baked gluten bro), Poland red part was Tang Linkang (Polandball), Grey part was Han Hong, Mixture of baked gluten color and Poland red part was Chorus by baked gluten bro and Polandball)
香香的口味 xiāng xiāng de kǒu wèi Such a fragrant taste
梦里都回味 mèng lǐ dōu huí wèi is unforgettable.
(哈)辣辣的感觉 (ha) là là de gǎn jué (Breath) Spicy feeling
会让你心碎 huì ràng nǐ xīn suì really unbeatable.
(哈)我的烤面筋不一样滋味 (ha) wǒ de kǎo miàn jīn bù yī yàng zī wèi (Breath) Waga yakifusuma, kimi to chigau darou. (画風突然変異)
真的美味 là là de gǎn jué Really tasty!
温暖了你的胃 wēn nuǎn liǎo nǐ de wèi and warm your tummy.

(哈)面筋 烤面筋 (ha) miàn jīn kǎo miàn jīn (Breath) Gluten now, global will,
灌醉我 灌醉你 guàn zuì wǒ guàn zuì nǐ double up, trouble down.
王八吃了都会发神经 (哈)(哈)(哈)(哈)(哈) miàn jīn kǎo miàn jīn (ha)(ha)(ha)(ha)(ha) Even beast will "bravo" it. (Repeated breathing *5)
面筋 烤面筋 miàn jīn kǎo miàn jīn Gluten here, greedy there,
融化我 融化你 róng huà wǒ róng huà nǐ melt me, into you.
网红歌声 guàn zuì wǒ guàn zuì nǐ But also
融化你的心 róng huà nǐ de xīn melt your heart
(哈)(哈)(哈)(哈)(哈)(哈)(哈)…… (ha)(ha)(ha)(ha)(ha)(ha)(ha)…… (Repeated breathing *7)

停停停停 你是来捣乱的吗 tíng tíng tíng tíng nǐ shì lái dǎo luàn de ma Stop right there, are you joking me?
我不是我没有 wǒ bú shì wǒ méi yǒu No, madam.I swear.
我就是想把自己烤的面筋让专家老师点评一下 wǒ jiù shì xiǎng bǎ zì jǐ kǎo de miàn jīn ràng zhuān jiā lǎo shī diǎn píng yī xià I just want you judges to taste my baked gluten,
看看能不能像真正的烤面筋 kàn kàn néng bù néng xiàng zhēn zhèng de kǎo miàn jīn to see could it be the best baked gluten ever in the world.
(面筋到)来! (Mianjin dao)lái ! (Gluten came)Me first!
哇 真香! wa zhēn xiāng ! Wow, yummy!

烤面筋 真带劲 kǎo miàn jīn zhēn dài jìn Baked gluten based on tasty,
工作学习都有劲 kǎo miàn jīn zhēn dài jìn bestead when we are busy.
让你吃了每天都开心 (哈)(哈)(哈)(哈)(哈) ràng nǐ chī le měi tiān dōu kāi xīn (ha)(ha)(ha)(ha)(ha) Make you happy almost everyday. (Repeated breathing *5)
考清华 考北大 kǎo qīng huá kǎo běi dà From tsinghua to beddai,
吃了面筋就考上 chī le miàn jīn jiù kǎo shàng nothing matter if you buy.
金榜题名都拿奖学金 jīn bǎng tí míng dōu ná jiǎng xué jīn Then scholarship wa mundai nai desho! (画風突然変異)
先唱到这吧 xiān chàng dào zhè ba Well, just stop here.
州´゚_ν゚)┏ ◐☭,¸҉.҉•҉´҉꧂:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*Round 4 OVER:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*☭,¸҉.҉•҉´҉꧂꧂州´゚_ν゚)┏ ◐

Y A T T A Y A T T A▓▓日 本 代 表▓▓Y A T T A Y A T T A
马云:我从来就没碰过钱,我对钱没有兴趣 Ma Yun:wǒ cóng lái jiù méi pèng guò qián ,wǒ duì qián méi yǒu xìng qù Jack Ma: You know what, I'm just gonna say it.
马云:工资当然都发到 Ma Yun:gōng zī dāng rán dōu fā dào Jack Ma: You see, I have no interest on money, 闹太套.
马云:我们家爸爸(?)的账号下去 Ma Yun:wǒ men jiā bà bà (?)de zhàng hào xià qù Jack Ma: They are all belong to my father(?).
马云:我我我的同事(?)是不同意(?)的 Ma Yun:wǒ wǒ wǒ de tóng shì (?)shì bù tóng yì (?)de Jack Ma: My colleague(?) just...just can't agree(?) with me,
马云:因因为... Ma Yun:yīn yīn wèi ... Jack Ma: Just because... (UR2RICH!)
Round 5 - 《Boast》 between two globe-richest man (Deadly and Mummy!) (Blue part was Mummy Ma Huateng (nickname Pony), Orange part was Deadly Ma Yun (Jack Ma)
小马别哭泣 让我告诉你 xiǎo mǎ bié kū qì ràng wǒ gào sù nǐ Pony don't cry, let me tell you.
阿里市值只有 一块一 ā lǐ shì zhí zhǐ yǒu yī kuài yī One point one only Ali's market value.
开局 只有 一个Q币 kāi jú zhǐ yǒu yí gè Q bì No time, no fund, just Q-coin,
饭都吃不起 赚一点而已 fàn dōu chī bù qǐ zuàn yì diǎn ér yǐ how you told me to deal with my point.

一杠十 的战绩 别哭泣 我教你 yī gàng shí de zhàn jì bié kū qì wǒ jiāo nǐ One to ten, how it can, mou ikkai, just don't cry.
用薪来创造奇迹(我先挣它一个亿) yòng xīn lái chuàng zào qí jì (wǒ xiān zhèng tā yí gè yì ) It's even not a big deal. (First we should get a billion!)
一个亿 毛毛雨 手办都 买不起 yí gè yì máo máo yǔ shǒu bàn dōu mǎi bù qǐ Billion?What's that for?Nothing could do with billion.
还不如去街头卖艺 hái bù rú qù jiē tóu mài yì Rather go begging outside than.

我第一天 就没想过当首富 wǒ dì yī tiān jiù méi xiǎng guò dāng shǒu fù Actually I never thought of being the global-richest man ever before.
你不当 那我来当 233333 nǐ bù dāng nà wǒ lái dāng èr shāng shāng shāng shāng shāng You surely don't?Then I want. Lolololololol
我最快乐的时候 wǒ zuì kuài lè de shí hòu Well, what made me pleasant most was
是一个月拿九十亿块钱我当首富的时候 shì yí gè yuè ná jiǔ shí yì kuài qián wǒ dāng shǒu fù de shí hòu the time when monthly pay had increased to 90 billion per month.
我知道我再熬几个月我可以买下地球 wǒ zhī dào wǒ zài áo jǐ gè yuè wǒ kě yǐ mǎi xià dì qiú If this keeps go on, I can buy up the Earth in only several months.

小老板 不要皮 地球是我的领地 xiǎo lǎo bǎn bú yào pí dì qiú shì wǒ de lǐng dì Don't raving, don't kidding, the Earth is absolutely my place!
小心我带人砍死你 xiǎo xīn wǒ dài rén kǎn sǐ nǐ Watch your mouth, Big Deadly is Watching you.
马哥哥 别生气 下次首富让给你 mǎ gē gē bié shēng qì xià cì shǒu fù ràng gěi nǐ Take it easy, think about it, though all money belong to us.
所有钱都是咱俩滴(哎呀 穷死了) suǒ yǒu qián dōu shì zán liǎng dī (āi ya qióng sǐ le ) So we can take turns being the richest. (Aiya, we are too poor.)
州´゚_ν゚)┏ ◐☭,¸҉.҉•҉´҉꧂:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*Round 5 OVER:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*☭,¸҉.҉•҉´҉꧂꧂州´゚_ν゚)┏ ◐

Y A T T A Y A T T A▓▓日 本 紧 急▓▓Y A T T A Y A T T A
梁非凡:当呢度游乐场啊?啊?! Loeng Feifaan:dong3 ni1 dou6 jau4 lok3 coeng2 aa6 ?haa2 ?! Liang Feifan: You think this is a playground? Huh?
梁非凡:咁中意玩啊俾你哋玩啊 Loeng Feifaan:gam3 zung1 ji3 waan4 aa6 bei2 nei5 dei6 waan4 aa6 Liang Feifan: Since you are so happy, then let you just play!
梁非凡:落下面玩跑步, Loeng Feifaan:lok6 haa6 min6 waan4 paau2 bou6 Liang Feifan: Just play running game,
梁非凡:跑完20个圈之后再玩掌上压,玩够100下。 Loeng Feifaan:paau2 jyun4 ji6 sap6 go3 hyun1 zi1 hau6 zoi3 waan4 zoeng2 soeng 6 aat3 ,waan4 gau3 jat1 baak3 haa6 。 Liang Feifan: don't even come back until 20 laps, later you will play push-up for hundreds time!
梁非凡:去! Loeng Feifaan:heoi3 ! Liang Feifan: Go!
Round 6 - TAKE TIHS, ASSHOLE! (Brown part was Liu Xing, Black part was Liang Feifan)
报告非凡哥我不是啵嘴 bou3 gou3 fei1 faan4 go1 ngo5 ng4 hai6 bok3 zeoi2 Sir, you see. I am not vexatious.
我肛道理 ngo5 gong2 dou6 lei5 But that is nonsense.
刘醒!大声讲! lau4 sing2 daai6 seng1 gong2 For God Sake, OKAY!
大声啵嘴啵嘴一百下 daai6 seng1 bok3 zeoi2 bok3 zeoi2 jat1 baak3 haa6 Just inhale and exhale loudly for hundreds time.
我是你上司 ngo5 hai6 nei5 soeng6 si1 I am your chief,
哥哥啵啵你(去!) go1 go1 bok3 bok3 nei5 (heoi3 !) I have the right to order you. (Go!)

报告非凡哥 bou3 gou3 fei1 faan4 go1 Well then, sir.
不用落操场啦 ng4 sai2 lok6 cou3 coeng2 laa3 I think no need to run now.
我跟你讲吔屎道理(我说你啵嘴就啵嘴) ngo5 tung4 nei5 gong2 jaa1 si2 dou6 lei5(ngo5 waa6 nei5 bok3 zeoi2 zau6 bok3 zeoi2) I gonna use TIHS reason with you. (Just as whatever I said goes!)
啵你嘴 炒炒你 bok3 nei5 zeoi2 caau2 caau2 nei5 Listen now, no more time.
吔吔屎啦梁非凡 jaa1 jaa1 si2 laa1 loeng4 fei2 faan4 Take TIHS, asshole.
非凡吔非凡屎炒饭(下属莫啵上司嘴) fei2 faan4 jaa1 fei2 faan4 si2 caau2 faan6 (haa6 zuk1 ng4 bok3 soeng6 si1 zeoi2) Take this TIHS as your taken SHIT!Shithead. (Mind your manners!)

刘醒醒!你当着所有人面前!大声讲! lau4 sing2 sing2 !nei5 dong3 zoek6 so2 jau6 jan4 dik1 min6 cin4 !daai6 seng1 gong2 ! Hey, you!Apologize to me right now!Must Loudly!
报告非凡哥!吔屎啦你! bou3 gou3 fei1 faan4 go1 !jaa1 si2 laa3 nei5 ! Yes, sir.Enjoy TIHS, sir.
我要炒你啊! ngo5 jiu3 caau2 nei5 aa6 ! YOU ARE FRIED!
炒你我炒你! caau2 nei5 ngo5 caau2 nei5 ! NO I FRY YOU!
我要我要炒炒你啊! ngo5 jiu3 ngo5 jiu3 caau2 caau2 nei5 aa6 ! NOW GET OUT OF MY FACE!
我炒你! ngo5 caau2 nei5 ! YOU FIRST.
炒你啊! caau2 nei5 aa6 ! BEAT IT BEAT IT!
我炒你! ngo5 caau2 nei5 ! YOU FIRST.
炒炒炒炒炒炒... caau2 caau2 caau2 caau2 caau2 caau2 ... JESUS HOLY MOTHERFUCKING CHIRST...

非凡哥!吔屎啦! fei1 faan4 go1 !jaa1 si2 laa3 ! Take TIHS, asshole.
我干嘛啵非凡嘴!非凡落操场我炒你!(我要炒你啊!) ngo5 gon3 maa4 bok3 fei1 faan4 zeoi2 !fei1 faan4 lok6 cou3 coeng2 ngo5 caau2 nei5 !(ngo5 jiu3 caau2 nei5 aa6 !) Why do you think I'm nonsense! That doesn't make any sense! (FIRED IN THE ASSHOLE!)
对不起!刘醒哥!警署规定讲道理! deoi3 ng4 zyu6 !lau4 sing2 go1 !ging2 cyu5 kwai1 deng6 gong2 dou6 lei5 ! Excuse me! Liu Xing bro! We police have rules of reason!
吔屎啦非凡讲道理!(不是你炒我是我炒你!) jaa1 si2 laa3 fei1 faan4 gong2 dou6 lei5 !(ng4 hai6 nei5 caau2 ngo5 hai6 ngo5 caau2 nei5 !) Take TIHS If logic find on you! 草(优雅中国语)老子编不下去了麻蛋
州´゚_ν゚)┏ ◐☭,¸҉.҉•҉´҉꧂:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*Round 6 OVER:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*☭,¸҉.҉•҉´҉꧂꧂州´゚_ν゚)┏ ◐

Y A T T A Y A T T A▓▓明 日 WONDERFUL▓▓Y A T T A Y A T T A
王境泽:我王境泽就是饿死,死外面从这儿跳下,不会吃你们一点东西! Wang Jingze:wǒ wáng jìng zé jiù shì è suê ,sǐ wài miàn cóng zhè er tiào xià ,bú huì chī nǐ men yī diǎn dōng xīer ! Wang Jingze: Even though I Wang Jingze starve to death, dying outside jump from here, wouldn't eat single thing from you!
Round 7 - Don't starve (Fried rice color part was Wang Jingze, Medium Spring Green part was Voice-over of 《X-change》)
土豆丝好吃我要吃一锅 tǔ dòu sī hǎo chī wǒ yào chī yī guō Chips' tasty doesn't cheat my taste buds,
蛋炒饭好吃再来口饽饽 dàn chǎo fàn hǎo chī zài lái kǒu bō bō especially with Fried Rice and more pastries.
参加变形记我不要挨饿 cān jiā biàn xíng jì wǒ bú yào ái è Join 《X-change》 but no things above,
蛋炒饭吃一口我就能当哥(别跟我墨迹) dàn chǎo fàn chī yī kǒu wǒ jiù néng dāng gē(bié gēn wǒ mò jì ) can be master gang if I chow them down (Delicacy or get lost)

饭香 饭真香 人是铁 饭是钢 fàn xiāng fàn zhēn xiāng rén shì tiě fàn shì gāng Delicious, delicious, fired rice surely is number one.
小老弟快把饭盛上(搁我们学校谁敢跟我说这句话) xiǎo lǎo dì kuài bǎ fàn céng shàng (gē wǒ men xué xiào sheí gǎn gēn wǒ shuō zhè jù huà ) Lackey you give me the fried rice. (Who dare told to me like that in my school.)
铁骨 王境泽 蛋炒饭 吃一锅 tiě gǔ wáng jìng zé dàn chǎo fàn chī yī guō Firm and unyielding, fried rice can't resist.
为什么都要为难我(自己送,自己拿) wèi shén me dōu yào wéi nán wǒ (zì jǐ sòng ,zì jǐ ná ) Why don't just give me the chopsticks? (Take them yourself, don't be lazy.)

哎你再跟我玩 āi nǐ zài gēn wǒ wán Tease me, huh?
我跟你玩个够 wǒ gēn nǐ wán gè gòu Do you think that's funny?
我从这跳下去 wǒ cóng zhè tiào xià qù If you don't give them to me,
不会吃你们一点东西 bú huì chī nǐ men yī diǎn dōng xī no way for me then jump to eat.
你瞪啥啊你 nǐ dèng shá ā nǐ What are you staring at?
说明白 shuō míng bái Make it clear
真香来一口老弟真香 zhēn xiāng lái yī kǒu lǎo dì zhēn xiāng Or you will pay for...Fired rice!
奶奶的安抚让两个情绪极端暴烈的孩子 nǎi nǎi de ān fǔ ràng liǎng gè qíng xù jí duān bào liè de hái zǐ Granny's patient makes these teens in anger gradually calm...
喝西北风 hē xī běi fēng Hell no!
自受自攻 zì shòu zì gōng Set me free!
逐渐吃饱 zhú jiàn chī bǎo I'm straving!
饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿饿 è è è è è è è è è è è è I CAN'T STAND IT ANY MOREEE!

唱战歌 吃饽饽 给我吃饭吃什么 chàng zhàn gē chī bō bō gěi wǒ chī fàn chī shén me Straving warrior, never fearing, someday I will get out of here
铁骨铮铮我王境泽(玩心眼的是不是你) tiě gǔ zhēng zhēng wǒ wáng jìng zé(wán xīn yǎn de shì bú shì nǐ ) I won't never surrender to the show somewhere! (Are you the spy?)
饭要吃 水要喝 谁让我又饿肚子 fàn yào chī shuǐ yào hē shuí ràng wǒ yòu è dù zǐ No need food, no need water, no one could persuade me off.
不吃那我还是人么(王境泽饿了起来) bù chī nà wǒ hái shì rén me (wáng jìng zé è le qǐ lái ) If so then I will...chopsticks!(Once again Wang Jingze has into hunger)
州´゚_ν゚)┏ ◐☭,¸҉.҉•҉´҉꧂:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*Round 7 OVER:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*☭,¸҉.҉•҉´҉꧂꧂州´゚_ν゚)┏ ◐

Y A T T A Y A T T A▓▓⑨♂时♂间♂睡♂眠▓▓Y A T T A Y A T T A
只有音效,计算中,(Van:fa*21, boy next door*8, 未知音效忽略不计) Zhiyou yinxiao, jisuanzhong,(Van:fā*21, bok3yī nèisǐ duōěr *8, Weizhi Yinxiao Hulue Buji) Sound effects only, in calculation,(Van:fa*21, boy next door*8, Unknown sound effects ignored)
Round 8 - Boy♂Next♂Door (Green part was Billy Herrington, Black part was Van Darkholme, Brown part was Haiye Kani)
蛤?乖乖站好 蛤?我要搞死你 (fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ) há ?guāi guāi zhàn hǎo há ?wǒ yào gǎo sǐ nǐ (fā fā fā fā fā fā fā fā fā fā ) Huh?How do you like that hum? Huh?Why embarrasing me? (fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu )
蛤?乖乖站好 蛤?幻想乡 (fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ) há ?guāi guāi zhàn hǎo há ?huàn xiǎng xiāng (fā fā fā fā fā fā fā fā fā fā ) Huh?How do you like that hum? Huh?It's on the house? (fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu )
蛤?我要搞死你♂啊 蛤?要怎么搞才够 (fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ) há ?wǒ yào gǎo sǐ nǐ ♂ā há ?yào zěn me gǎo cái gòu (fā fā fā fā fā fā fā fā fā fā ) Huh?Why embarrasing me hum? Huh?Roman-Greco. (fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu )
蛤?【UNKNOWN FOR NOISE】 蛤?卖箫的 (fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ) há ?【I DON'T KNOW】 há ?ymài xiāo de (fā fā fā fā fā fā fā fā fā fā fā fā ) Huh?【UNKNOWN FOR NOISE】 Huh?My shoulder! (fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu )

蛤?乖乖站好 蛤?幻想乡 (fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ) há ?guāi guāi zhàn hǎo há ?huàn xiǎng xiāng (fā fā fā fā fā fā fā fā fā fā fā fā ) Huh?How do you like that hum? Huh?Why embarrasing me? (fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu )
蛤?奥义很爽 蛤?来吃炮♂来吃炮♂ (fa fa fa fa fa fa fa fa ) há ?ào yì hěn shuǎng há ?lái chī pào ♂lái chī pào ♂ (fā fā fā fā fā fā fā fā ) Huh?Now you ain't strong! Huh?That's power, that's power. (fu fu fu fu fu fu fu fu )
【UNKNOWN LOW VOICE】(fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ) 【UNKNOWN LOW VOICE】(fā fā fā fā fā fā fā fā fā fā fā ) 【UNKNOWN LOW VOICE】 (fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu )
Woo~ Do you like 玩游戏?(fa fa fa fa fa fa fa fa ) Woo~ Do you like wán yóu xì ?(fā fā fā fā fā fā fā fā ) Woo~ Do you like what you see? (fu fu fu fu fu fu fu fu )

niē Ne(xt)
啊~ ā ~ Ah~
niē Ne(xt)
niē Ne(xt)
啊~ ā ~ Ah~
niē Ne(xt)
niē Ne(xt)
啊~ ā ~ Ah~
捏(Woo Woo Woo Woo Woo Woo Woo) niē (hū hū hū hū hū hū hū ) Ne(xt) (Woo Woo Woo Woo Woo Woo Woo)
niē Ne(xt)
啊~ ā ~ Ah~
niē Ne(xt)
niē Ne(xt)
啊~ ā ~ Ah~
niē Ne(xt)
niē Ne(xt)
啊~ ā ~ Ah~
niē Ne(xt)
niē Ne(xt)
啊~ ā ~ Ah~
niē Ne(xt)
niē Ne(xt)
啊~ ā ~ Ah~
捏(Woo Woo Woo Woo Woo Woo Woo) niē (hū hū hū hū hū hū hū ) Ne(xt) (Woo Woo Woo Woo Woo Woo Woo)
niē Ne(xt)
啊~ ā ~ Ah~
niē Ne(xt)
啊~ ā ~ Ah~
niē Ne(xt)
niē Ne(xt)
啊~ ā ~ Ah~
捏(Woo Woo Woo Woo Woo Woo Woo) niē (hū hū hū hū hū hū hū ) Ne(xt) (Woo Woo Woo Woo Woo Woo Woo)
啊~ ā ~ Ah~
niē Ne(xt)
niē Ne(xt)
啊~ ā ~ Ah~
niē Ne(xt)
啊~ ā ~ Ah~
捏(Slave,来一起拉大便) niē (sǐ léi ,lái yī qǐ lā dà biàn ) Ne(xt) (Slave, keep your ass back here!)
啊~ ā ~ Ah~

fa fa(Huh) fa fa(Huh) fa fa fa(Huh) fa fa fa(Huh) fā fā(Huh) fā fā(Huh) fā fā fā(Huh) fā fā fā(Huh) fu fu(Huh) fu fu(Huh) u fu fu(Huh) fu fu fu(Huh)
fa(Huh) fa fa fa(Huh) fa fa fa(Ye~) fa(Ahh~) (Take it take it boy yes yes) fā(Huh) fā fā fā(Huh) fā fā fā(yè ~) fā(à ~) (tà kè yī tà kè yī bok3yī yè sǐ yè sǐ ) fu(Huh) fu fu fu(Huh) u fu fu(Yeah~) fu(Ahh~) (Take it take it boy yes yes)
fa(Huh) fa fa fa fa(I get you) fa fa fa fa fa fa(易建联) fā(Huh) fā fā fā fā(ā yí gèi tè yóu ) fā fā fā fā fā fā (yì jiàn lián ) fu(Huh) fu fu fu fu(I get you) fu fu fu fu fu fu(You get mad)
fa(Huh) fa fa fa fa fa fa fa(易建联) fa (啊~~~~) fā(Huh) fā fā fā fā fā fā fā(yì jiàn lián ) fā (à ~~~~) fu(Huh) fu fu fu fu fu fu fu(You get mad) fu (ahhh~~~~)
州´゚_ν゚)┏ ◐☭,¸҉.҉•҉´҉꧂:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*Round 8 OVER:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*☭,¸҉.҉•҉´҉꧂꧂州´゚_ν゚)┏ ◐

中央一号特殊人物巳砽㊋鯹攵|寝 起 JUMP|掩護恏跼侳㊥嘩戰畧忽滺梮加油
脹脗䐷:我就感觉啊,老年人我们和年轻人, Zhang Zhaozhong:wǒ jiù gǎn jué ā ,lǎo nián rén wǒ men hé nián qīng rén , 【Data Delete】:I got to realize that, the difference between we elders and the youths
脹脗䐷:一代比一代的文化。 Zhang Zhaozhong:yī dài bǐ yī dài de wén huà 。 【Cracking Failed】:is the cultures through generations.
脹脗䐷:我们要跟大家跟学会沟通,这才重要,又很快乐。 Zhang Zhaozhong:wǒ men yào gēn dà jiā gēn xué huì gōu tōng ,zhè cái zhòng yào ,yòu hěn kuài lè 。 【No comment】:We should learn how to communicate with them, that's such a important stuff but rather pleasure.
Round 9 - 【无可奉告】 の Gankai (Pink part was 【Data Delete】, Purple part was Hosho)
嘿 B站的小橘子大家好 hēi B -zhàn de xiǎo jú zǐ dà jiā hǎo Hey, everyBfun are you ok?
局座教你做人的门道 jú zuò jiāo nǐ zuò rén de mén dào Jvzuo here teach you be-man-sake.
吃亏是乐哟 吃苦是福哟 chī kuī shì lè yō chī kǔ shì fú yō Misery have paid, favor indeed fact.
人心换人心 四两换半斤 rén xīn huàn rén xīn sì liǎng huàn bàn jīn Mistery isn't secret, history bound to selected.

不要躲藏在 大人的 光环下 bú yào duǒ cáng zài dà rén de guāng huán xià No need for you rely on we elders,
靠自己的力量成长(要有一个平常心) kào zì jǐ de lì liàng chéng zhǎng (yào yǒu yī gè píng cháng xīn ) you should grow up by your own effect. (Learn with composure.)
橘子小橘子 要牢记 我的话 jú zǐ xiǎo jú zǐ yào láo jì wǒ de huà Every Bfun please, remember what I have said,
你们正当年富力强 nǐ men zhèng dāng nián fù lì qiáng because you are in your own prime.

哎呀~指挥官大人
あら、指揮官でしたか
Ara~ shikikan deshitaka? Hey~ It's that you, commander?
嗯?这姑娘不错啊,哪来的小姑娘哈! en ?zhè gū niáng bú cuò ā ,nǎ lái de xiǎo gū niáng hā ! Huh?You looks pretty, girl.Where do you come from?
小女子凤翔
鳳翔と申します
Houshou to moushimasu Hōshō here.
(龙骧号登场)啊~凤翔号那就非常好看! (Longxianghao dengchang)ā ~fèng xiáng hào nà jiù fēi cháng hǎo kàn ! (Ryūjō appeared) Well~ Hōshō is pretty nice ship!
(辱骧现场)我看起来有点像花魁?呵呵呵~
オイランさんに見えます?うふふ~【ㄝθ峿給荖孓爬!の】_(:3」∠)_
(Ruxiang Xianchang)Oiran-san ni mieMUST 【呵呵呵我忠了我忡了ASNFHGDBSGSHDAK】【←谁把这货给我抬走】_(:3」∠)_ (Ryūjō raped by waves)Did I looks like Courtisane? Ufufu~
(被拖♀小黑屋)你看,龙骧号就被拍扁了嘛 (Beituo♀Xiaoheiwu)nǐ kàn ,lóng xiāng hào jiù bèi pāi biǎn le ma (Happy♀Time) You see, Ryūjō?Totally a joke.
呵呵呵~是
うふふ~はい!
Ufufu~ Hai! Ufufu, indeed!

被P图 被鬼畜 跟着你们一起闹 bèi P-tú bèi guǐ chù gēn zhe nǐ men yī qǐ nào Photoshop, Kichiku, I don't know what they are anyway,
感觉开心那就挺好(诶我看了挺好玩儿!) gǎn jué kāi xīn nà jiù tǐng hǎo (ēi wǒ kàn le tǐng hǎo wán ér !) but I'm glad you're happy with them. (Nevermind, they looks interesting)
祝各位 小橘子 吃得饱 睡得好 zhù gè wèi xiǎo jú zǐ chī dé bǎo shuì dé hǎo No need worried, no more vexed, even have been detracted.
局座给大家拜年了!(各位玩意下期再会!) jú zuò gěi dà jiā bài nián le !(gè wèi wán yì xià qī zài huì !) Just wish you a Happy New Year! (Till we meet again, Wet-user!)
州´゚_ν゚)┏ ◐☭,¸҉.҉•҉´҉꧂:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*Round 9 OVER:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*☭,¸҉.҉•҉´҉꧂꧂州´゚_ν゚)┏ ◐

平成不况 政治不信 大学教授 Movie Star
(欢呼声) (Huanhu sheng) (Cheers)
Round 10 - Ending
(音效组成) (Yingxiao Zuchen) (Sounds effect Only)
STUFF
企业/监制:平安夜的噩梦
Supervised by Pingan Ye de Emeng
作曲/ED编曲:烂兔子
Song by Rotten rabbit
音频监督/音频剪辑:scarlet.MP5
Clip by scarlet.MP5
动画:四迹
Animated by Siji
后期:麦之诗
Post produced by Wheat-P
CAST
葛平:烂兔子
Round 1 by Rotten rabbit
金坷垃:菊子桑
Round 2 by Juzi-san
丞相:惜缘、过去
Round 3 by Xiyuan、guoqv
义结筋澜:还有一天就放假了
Round 4 by One more day Happy everyday
二马:树深时见鹿dear
Round 5 by Tree depth meat deer-dear
非凡哥:瞬间爆炸型LowSing
Round 6 by Instant-explosive style LowSing
王境泽:鬼畜↑可乐♂
Round 7 by Kichiku↑Kimochii♂
哲学:小叶
Round 8 by Leaflet
局座:浅澄月
Round 9 by Qiancheng Moon
SPECIAL THANKS
纳兰寻风
Naran Tsunfuen
黑岩 かがみ
Kuroiwa Kagami
非桥段
Non-Bridge-Doomed
Kenny Zhao
Kenny Zhao
州´゚_ν゚)┏ ◐☭,¸҉.҉•҉´҉꧂:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*Round 10 OVER:ஐ٩(๑´ᵕ`)۶ஐ:*☭,¸҉.҉•҉´҉꧂꧂州´゚_ν゚)┏ ◐

Notes

 • Round 1 -
  • Ge Ping is a dubber voiced for Blue Cat, who is a character from 3000 Whys of Blue Cat. Wu Ke is a bald child who is one of Blue Cat's fans.
  • "Set off firecrackers while the air turn bad" is about the tendency among Chinese people that abolish firecrackers for its noise and danger, and not good for environment.
 • Round 2 -
  • Jinkelal is a brand of manure made in Zhengzhou, China, but the company profess it to be made in Santiago, USA.
  • Jinkelal's advertise was featured for its exaggerated expression and excessively blown up.
  • Jackie Chow...Jackie Chan+Jay Chow...No this man just for rhyme...
 • Round 3 -
  • Why Wang Lang as a Han's head should be a hippy-singer? Because he likes rap(饶舌)
 • Round 4 -
  • Baked gluten bro was known for his song 《Baked gluten song》
  • This Polandball can into space, I mean he is not real Polandball, he was known for the behavior on the show 《Chinese Idol》
 • Round 5 -
  • "手办都 买不起" this part, its original meaning is "even can't afford a Garage Kit", may refer to a event about an malicious auction behavior at Bilibili happened on Jan. 23rd, 2017, which the price of garage kit lots of 22-girl and 33-girl have auctioned and risen to nearly 100 billion unexpectly, of course one billion can't afford it...
 • Round 6 -
  • 《Take TIHS, asshole》 means "Eat SHIT, Liang Feifan" (吔屎啦,梁非凡)
 • Round 7 -
  • Wang Jingze, a city boy, was famous for his bad behavior on 《X-Change》, especially he once vowed not to eat in the country but later forgot his words and ate the fried rice.
 • Round 9 -
  • 【Data delete】, this Chinese officer is very harmless, he doesn't control all the secret information of all countries in the world at all.
  • Hōshō is a playable character of Azur Lane, who was refer to Hōshō the Japanese light aircraft